Novinky

 

Obchodní podmínky

 

článek I Úvodní ustanovení
článek II   Objednávka
článek III Storno objednávky
článek IV Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy
článek V Cenové podmínky
článek VI Poštovné a balné
článek VII Platební podmínky
článek VIII Dodací podmínky
článek IX Storno/výměny/reklamační formulář
článek X Záruční podmínky a záruční doba
článek XI Ochrana osobních údajú
článek XII Okolnosti vylučujíci odpovědnost za nemožnost plnění
článek XIII Závěrečná ustanovění
článek I Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro
nákup v internetovém obchodu www.danea-shoes.cz.

Internetový obchod provozuje
společnost TOSSCO s.r.o. se sídlem  Makovského 1392/2b,
163 00 Praha 6, IČO: 250 76 906, DIČ: CZ 2507 6906  zapsaná v Obchodním
rejstříku vložka C 72108 vedená u Městského soudu v Praze  (dále též jen
jako „provozovatel“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího.

 

článek II Objednávka


2. 1.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech
registračních formulářů.

2. 2.
Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena
důsledkem toho, že kupující při registraci nezadal veškeré požadované údaje
nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající rovněž neodpovídá za
škodu, která byla způsobena kupujícímu důsledkem toho, že kupující zapomněl své
přístupové heslo nebo se přístupové heslo kupujícího dostalo do rukou
neoprávněných osob bez přičinění Prodávajícího.

2. 3.
Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a je
závazná.

2. 4.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného
potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit
e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické
objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího a to neprodleně po jejím
obdržení prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními
stranami nedošlo.

Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové
zprávě prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu
elektronické objednávky potvrzené ze strany prodávajícího, je kupující povinen
o tom vyrozumět prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na
e-mailovou adresu
 danea.shoes@seznam.cz

 

2. 5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

- Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a
příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

- Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;

- Množství objednávaného zboží;

 

článek III Storno objednávky 

3. 1. Objednávky jsou závazné. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání
důvodu kdykoli před jejím závazným  potvrzením
ze strany prodávajícího. Objednávku lze po dohodě zrušit před odesláním objednávky prodejcem.
Tj. musí se tak stát do okamžiku kompletování objednávky. Objednávku je ideální
zrušit okamžitě, jakmile nastane změna ve Vašem rozhodnutí .  Pokud Vám nepřijde žádný automatický email,
kontrolujte i spamy .

Při nevyzvednutí/odmítnutí objednávky (zásilky) odeslané Vámi zvoleným dopravcem Vám
vzniká povinnost zaplatit smluvní pokutu 300kč. Případná dohoda na novém odeslání
zboží je možná při zaplacení nového poštovného - předem.

 

3. 2. Prodávající si vyhrazuje právo
zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

3. 2.1. V případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit
(chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd..)

3.2.1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně
kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že
Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu to tato částka
převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 
článek IV Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy 

4. 1.
Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v tomto
případě elektronický obchod na internetu), má kupující právo od Kupní smlouvy
odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že dodavatel nepředal
spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným
způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení jeden rok a čtrnáct dnů ode dne
počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu
odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode
dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.


4. 2. Oznámení kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu
doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být prodávajícímu v této
lhůtě řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a
dokumentací, které byly kupujícímu dodány.

Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit
zboží na adresu určenou prodávajícím: Obuv Danea, Tossco s.r.o., Masarykova9, Brno, 602 00.

 

4.3. Náklady spojené s vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující.

 

4. 4. Odstoupením kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na
základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 4.4 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.

 

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.

 

4.6 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


4. 7. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

článek V Cenové podmínky

5. 1. Kupní cena zboží nabízena prodávajícím prostřednictvím danea-shoes.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

5. 2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené nadanea-shoes.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na danea-shoes.cz . Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již kupujícím objednané. V případě, že se nadanea-shoes.cz objeví u některého zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 Kč" nebo "1 Kč", Prodávající nemá povinnost zboží dodat
za cenu vadnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

článek VI Poštovné a balné

6. 1. Prodávající dopravu zajišťuje prostřednictvím služby české pošty, kterou
kupující specifikuje v objednávce, přičemž si balné neúčtuje, pokud je zboží zabaleno standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě a v případě, že objednávka je na druh zboží obuv (boty).

6. 2. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží a poškození
zásilky způsobené kurýrní službou resp. poštou.

6. 3. Prodávající si poštovné v souvislosti s dodáním zboží, jehož kupní cena převyšuje 3000 Kč neúčtuje. Při objednávkách do 3000 Kč je poštovné vždy uvedené při výběru dodací služby.

článek VII Platební podmínky

7. 1. Platby se provádějí v korunách českých, přičemž prodávající vyžaduje jeden z
následujících způsobů platby:

 

7. 2. PLATBA PŘI DODÁVKÁCH NA DOBÍRKU:

Při tomto způsobu platby kupující hradí celou částku za zboží uvedené v
elektronické objednávce při převzetí kurýrovi / poště. Platba formou dobírky je
zpoplatněna částkou 34 Kč.

 

7. 3. PLATBA PŘEDEM:

Při tomto způsobu platby je kupujícímu zasláno zboží českou poštou po uhrazení a připsání
celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet FIO bank
2200587968/2010 Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.
Pokud zvolíte platbu předem na účet, bude Vám zboží rezervováno po dobu 7 dnů.
V případě, že nebude v této lhůtě částka za objednané zboží na výše
uvedený účet připsána, vyhrazuje si prodávající objednávku zrušit.

článek - VIII Dodací podmínky

8. 1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních
možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 14
pracovních dnů ode dne, kdy prodávající potvrdil přijetí elektronické
objednávky kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce.
Dodací lhůta je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů. Pro
vybrané modely, Prodávající specifikuje datum jeho dodání přímo na stránce
vybraného produktu.

8. 2. Kupující je informován o odeslání zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému. O statusu elektronické objednávky je Kupující také
upozorněn emailem.

8. 3. Zboží je dodáváno prostřednictvím české pošty na adresu místa dodání uvedenou kupujícím v elektronické objednávce. U některých služeb česká pošta služba bude telefonicky kontaktovat kupujícího před dodáním zboží kupujícímu a dohodne si s ním přesný čas dodání zboží kupujícímu. Pokud kupující nebude přítomen v době, který si závazně dohodl s kurýrní službou/českou poštou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, kupující odpovídá za škodu, která vznikla prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží kupujícímu nese kupující.

8. 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením
kupní ceny.

8. 5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu a návod na použití. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat doklad o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou / poštou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

8. 6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepená ochrannou páskou. Dopravce je povinen při dodání poškozené zásilky kupujícímu po položkách na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.

8. 7. Zboží dodává prodávající na území České republiky.

8. 8. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se provádí na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

 

článek IX  - Storno/výměnný/reklamační formulář

 9. 1. Kupující je povinen vyplnit STORNO / VÝMĚNNÝ /REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (dále jen "Formulář") (přiložený také ke zboží v zásilce) v následujících případech:

9. 2.  Odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 15 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. V této lhůtě má Kupující nárok na vrácení kupní ceny v plné výšce nebo na výměnu za jiné zboží z nabídky. Zboží, které kupující vrací, musí být
nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání.


9. 3. Kupující vrací zboží, které si neobjednal. Pokud kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, kupující má právo vrátit zboží prodávajícímu max. do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím. Nehradí manipulační poplatek za vrácení zboží prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese prodávající.

9. 4. Kupující požaduje výměnu zboží v důsledku nevyhovujících parametrů zboží (velikost a / nebo barva) Pokud kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nesedí z důvodu nevyhovující
velikosti a / nebo barvy zboží, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy a / nebo velikosti, max. do 15 dnů od převzetí zboží kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze pokud to umožňují skladové zásoby prodávajícího a zboží dorazilo nepoškozené a nejeví známky nošení. V opačném případě se má za to, že kupující odstoupil od Kupní smlouvy a bude se postupovat podle bodu  9. 2.

 

9.5 Prodávající dodá vyměněné zboží kupujícímu do 30 dnů ode dne převzetí kompletně  vyplněného formuláře s požadovanými doklady a se zbožím, které se má vyměnit.

9. 6. Kupující si uplatňuje právo vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží. Bližší podmínky jsou upraveny v článku X těchto VOP a v Reklamačním řádu Prodávajícího uveřejněných na danea-shoes.cz.


9. 7. Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:

9. 7.1.  Identifikace kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení,
sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

9. 7. 2.  Adresa místa, kam bylo zboží dodáno;

9. 7.3.  Adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží, v případě výměny
zboží;

9. 8.4. Číslo elektronické objednávky;

9. 8.5. Datum vystavení elektronické objednávky;

9. 8.6. Datum převzetí zboží kupujícím;

9. 8.7. Popis zboží, které kupující požaduje vyměnit a popis zaměněného zboží s
uvedením kódu, barvy, velikosti, množství, ceny.

9. 8.9. Název a číslo bankovního účtu kupujícího a název a kód banky, ve které je
účet veden nebo adresa, na kterou má být  vrácena kupní částka.

9. 8.10.  Datum a podpis kupujícího.

9. 9.Pokud Formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi
(dále jen "Požadované doklady"), prodávající vyzve telefonicky
případně e-mailem kupujícího na doplnění chybějících údajů nebo přiložení
chybějících požadovaných dokladů. Prodávající si zároveň bude účtovat manipulační
poplatek ve výši 200 Kč zahrnující náklady, které prodávajícímu vznikly v
důsledku neúplně vyplněného Formuláře nebo nepřiložených požadovaných dokladů.

9. 10. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat kupujícímu a / nebo kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 7 dnů od převzetí formuláře a / nebo požadovaných dokladů prodávajícím, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat
ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na
náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři.

9. 11. Jestliže spolu s vyplněným formulářem a s požadovanými doklady není přiložené zboží,
které je předmětem vrácení / záměny / reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží vrátit, zaměnit nebo reklamovat.

9. 12. Zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace musí být kompletní, v
případě výměny nepoužité, nepoškozené a pokud možno v původním obalu.  Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, který je předmětem vrácení / výměny / reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí
tohoto zboží prodávajícím.

9. 13. Kupující je povinen kompletně vyplněný formulář spolu s požadovanými doklady
doporučeně zaslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / záměny /
reklamace na adresu určenou prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo
nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

9. 14. Celková částka za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu v souladu s těmito
VOP, snížená o manipulační poplatek / poplatky, v případech stanovených v
těchto VOP, bude vrácena stejným způsobem, jakým byla od kupujícího přijata, a
to do 15 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře spolu s
požadovanými doklady a se zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 9.
2., 9. 3. a 9. 4. tohoto článku.

 

9.15 Nevyhovující / vrácené / reklamované zboží zasílejte na adresu Obuv DANEA, Masarykova 9, Brno, 602 00. Na jiných adresách nebude zboží přijato ani považováno jako řádně doručené.  

článek X - Záruční podmínky a lhůta pro uplatnění reklamace

10. 1. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta reklamační lhůta 24 měsíců. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet v den předání zboží kupujícímu.

10. 2. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu
přiložená faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční
doklad a záruční list.

10. 3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u
prodávajícího (www.danea-shoes.cz firmy Tossco s.r.o.) a úplně zaplacené.

10. 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit na určenou adresu
prodávajícího reklamované zboží čisté, suché, mechanicky nepoškozené, nejlépe v
originálním balení včetně fotokopie faktury  a storno/výměnného reklamačního formuláře.

10. 5. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je kupující
povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

10. 6. Podrobnosti a postup při uplatňování reklamace zboží upravuje reklamační řád
zveřejněn nadanea-shoes.cz.

 

Reklamace zasílejte na adresu

Tossco s. r. o.

obuv Danea

Masarykova 9

Brno

602 00

 

článek XI  - Ochrana osobních údajú11. 1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté kupujícím výhradně za účelem
plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování
elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytnou
komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.

11. 2. Prodávající nevydá údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů,
zprostředkovatelů prodávajícího, a i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro
úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními
údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím
E-obchodu na danea-shoes.cz. kupující potvrzuje, že své osobní údaje
poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci
prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se
zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za
podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

11. 3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů
za účelem přímého marketingu prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na
základě bezplatné písemné žádosti právo u prodávajícího zamítat zpracovávání
svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro
účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.

11. 4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající pověřil zpracováním osobních údajů
zprostředkovatele.

11. 5. Kupující prohlašuje, že veškeré jím
uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků
uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že by takové jednání mohlo být
klasifikováno jako trestný čin.

11. 6. Kupující zmocňuje prodávajícího na ověřování poskytnutých informací o kreditní
kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu
vydala.

 článek XII  - Okolnosti vylučujicí odpovědnost za nemožnost plnění


12. 1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě,
pokud nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

12. 2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou strany nemohly
předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné
péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka,
přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

12. 3.  V případě, že nastane událost podle bodu 2, jsou Smluvní strany povinny
si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

12. 4. Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje
prodávajícího od dohodnutých závazků.článek XIII  - Závěrečná ustanovení


13. 1. Při nákupu zboží na danea-shoes.cz se předpokládá ze strany kupujícího
znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

13. 2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na danea-shoes.cz. Ochrana počítače, případně údajů obsažených v počítači zatěžuje kupujícího.

13. 3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na danea-shoes.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

13. 4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo
mimořádné škody, způsobené použitím informací ze danea-shoes.cz

13. 5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit výrobky uvedené na danea-shoes.cz. 

13. 6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na danea-shoes.cz.

13. 7. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z
právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o
platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

13. 8. Odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, kupující zároveň potvrzuje
svůj bezvýhradný souhlas s VOP prodávajícího.

 

Reklamace zasílejte na adresu

Tossco s. r. o.

obuv Danea

Masarykova 9

Brno

Na jiných adresách nebude zboží přijato ani považováno jako řádně doručené.